Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> EUREKA
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Eureka

Výzva na podávanie projektov výskumu a vývoja EUREKA 2006

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje dňa 31. mája 2006 výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov vyvolaných medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji programu EUREKA.

Bližšie informácie nájdete na stránke APVV - výzva EUREKA 2006


Informácia o aktivitách na Slovensku

EUREKA je medzinárodná iniciatíva, ktorá sa zameriava na koordináciu a podporu celoeurópskej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a vývoja s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu vo svetovom meradle.Vznikla v roku 1985 na podnet vtedajších veducich predstaviteľov Francúska a SRN. V projektoch iniciatívy EUREKA sa akcentuje realizačná fáza so zameraním na trh.

SR bola prijatá za riadneho člena 28. júna 2001, avšak prvé úspešné projekty vznikli už v r. 1994. Zo 43 návrhov projektov bol slovenský koordinátor len v troch prípadoch. Slovenská účasť sa zrealizovala v 28 projektoch, z toho je 8 bežiacich. Spočiatku sa zúčastňovali najmä subjekty z výskumu (Výskumný ústav zváračský, TU Košice, ÚMV SAV), postupne aj MSP (VÚChT Žilina, LIKO Trnava, Šlachtiteľská stanica vinárska Šenkvice) a priemysel (US Steels Košice, Železiarne Podbrezová).

Podpora vzniku projektov je v jednotlivých štátoch rôzna a spravidla rozhodujú odlišné kritéria a postupy. Na Slovensku je EUREKA v rámci medzinárodných vedecko-technických spoluprác pod gesciou Ministerstva školstva. V súčasnosti je 8 bežiacich projektov so slovenskou účasťou, pripravuje sa cca 6 ďalších. Doposiaľ však neexistuje zvláštny fond na podporu projektov EUREKA a finančná podpora sa získava väčšinou cez rezorty.

Najčastešie sú partnermi v projektoch subjekty z ČR, ďalej z Rakúska a Poľska. Prax ukazuje, že väčší úspech majú projekty "na krátku vzdialenosť" (napriek významnej finančnej podpory z Portugalska zlyhal projekt s účasťou PT, Ruska, ČR a SR.

Konzultácie o pripravovaných projektov a možnosti zapojenia sa slovenských inštitúcií do rámca spolupráce EUREKA poskytuje Národná kancelária EUREKA SR: APVV - Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, 811 07 Bratislava, tel. (02) 57 20 45 59, Dr. Ing. Martin Kedro CSc, Národný koordinátor projektov kedro@apvv.sk.

Projekt treba pripraviť v angličtine pomocou EUREKA PROJECT FORM, ktorý je na webovskej stránke www.eureka.be a stiahnuť si ho môžete TU. Návrh predkladá hlavný účastník prostredníctvom svojho Národného koordinátora projektov. Návrh na financovanie slovenskej časti projektu sa podáva v rámci výziev APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja).

Úloha EUREKA v Európskom výskumnom a inovačnom priestore je významná a nezastupiteľná ( viď Súbor PPT EUREKA in ERA ). Ďalšia ppt prezentácia prináša náčrt aktivít EUREKA v SR ( Súbor PPT EUREKA-SR ).

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007