Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> Tematické priority >> Priorita 1 - LIFE
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Priorita 1. Vedy o živej prírode, genomika a biotechnológie pre zdravie

Aktuálne výzvy a dokumenty

Hlavné ciele

Integrácia postgenomického výskumu do štandardne používaných biomedicínskych a biotechnologických prístupov.
Zapojenie kľúčových aktérov, ako napr. priemyslu, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a lekárov, politikov, vládnych úradov, asociácií pacientov a expertov na etickú problematiku.

http://www.cordis.lu/fp6/lifescihealth.htm

Tematické oblasti

Pokročilá genomika a jej aplikácia pre zdravie:
 • génová expresia a proteomika,
 • štrukturálna genomika,
 • porovnávacia genomika a populačná genetika,
 • bioinformatika,
 • multidisciplinárne funkčné genomické prístupy k základným biologickým procesom,
 • nové, bezpečnejšie a účinnejšie lieky vrátane farmakogenomiky,
 • nová diagnostika,
 • nové testy in vitro vedúce k vylúčeniu pokusov na zvieratách,
 • nové preventívne a terapeutické nástroje, ako napr. somatické génové a bunkové terapie a imunoterapie,
 • postgenomika s vysokým aplikačným potenciálom.
Boj s hlavnými chorobami:
 • aplikačne zamerané genomické prístupy k najdôležitejším chorobám,
 • boj s rakovinou,
 • boj s hlavnými nákazlivými chorobami spojenými s chudobou.
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007