Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Špecifické výskumné aktivity pre MSP

Aktuálne výzvy a dokumenty

Hlavné ciele

MSP získavajú špeciálnu pozornosť s cieľom podporiť ich účasť v aktivitách jednotlivých tematických oblastí. Hlavne v integrovaných projektoch, sieťach excelencie a projektoch cieľovo orientovaného výskumu. Očakáva sa, že touto formou budú MSP čerpať minimálne 15% z rozpočtu siedmich tematických priorít.

Ďalej sú dve špecifické schémy pre MSP, ktoré im umožňujú aktívne rozvíjať inovácie bez toho, aby mali odpovedajúce vlastné výskumné kapacity. Ide o schémy "kolektívny výskum" a "kooperatívny výskum" ( CRAFT). Ich prostredníctvom budú môcť MSP, ale aj podnikateľské skupiny zadať výskumnú prácu výskumným inštitúciám ( výskumným ústavom, univerzitám, atď.) a riešiť tak svoje konkrétne vývojové a inovačné problémy.
Akcie zamerané na MSP sú otvorené organizáciám z tretích krajín s podstatným finančným príspevkom zahrnutým v rozpočte. Tým sa posilňuje medzinárodný rozmer 6.RP

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007