Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Podpora koordinácie aktivít

Aktuálne výzvy a dokumenty

Hlavné ciele

Vytvoriť spoluprácu medzi existujúcimi národnými aktivitami; podporiť doplňujúce aktivity medzi akciami Spoločenstva a akciami ďalších európskych spolupracujúcich organizácií vo všetkých oblastiach vedy (napr. zdravie, biotechnológie, životné prostredie, energia)

http://www.cordis.lu/fp6/coordination.htm

Akcie

Prepojovanie aktérov a podpora interakcie:
 • stimulovať a vyhodnotiť aktivity podporujúce tvorbu inovačných činností
 • výmena osvedčených postupov ("správnej praxe") najmä v oblasti komunikácie, vzdelávania a odovzdávania vedomostí
Koordinácia národných aktivít:
 • ERA-NET schéma: prepojovanie národných a regionálnych programov, alebo ich častí; aktéri: manažéri výskumných a inovačných programov a ich tvorcovia, účastníci: najmä organizácie verejnej správy, výskumné organizácie, otvorené výzvy na podávanie návrhov projektov
 • vývoj integrovaných informačných systémov pre národné a regionálne programy, aktér: Európska komisia
Koordinácia na európskej úrovni:
 • koordinácia rámcového programu s programami COST, EUREKA
 • spolupráca európskych organizácií a ich spoločné iniciatívy (CERN, ESA, ESO, EMBL, ESRF, ILL atď.)
 • analýzy a štúdie z oblasti prognóz, štatistík a vedecko-technologických indikátorov,
 • benchmarking výskumných a inovačných politík na národnej, regionálnej a európskej úrovni
 • mapovanie vedeckotechnickej excelencie v Európe
 • zlepšenie regulačného a administratívneho prostredia vo výskume a inováciách
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007