Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> Horizontálne programy >> Výskum a inovácie
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Výskum a inovácie

Aktuálne výzvy a dokumenty

Hlavné ciele

Zlepšovať zavádzanie inovácií v Európe prostredníctvom vyššej integrácie medzi výskumom a inováciami, a to smerovaním k regulačnému prostrediu a k politike, "priateľským voči inováciám". Posilniť tendencie, ktoré vedú výskum k užitočným a komerčne hodnotným inováciám.

http://www.cordis.lu/fp6/innovation.htm
innovation@cec.eu.int

Akcie

Prepojovanie aktérov a podpora interakcie:
 • stimulovať a vyhodnotiť aktivity podporujúce tvorbu inovačných činností
 • výmena osvedčených postupov ("správnej praxe") najmä v oblasti komunikácie, vzdelávania a odovzdávania vedomostí
Podpora spolupráce medzi regiónmi:
 • propagovať výmenu informácií, uľahčiť výmenu osvedčených postupov a zavedenie regionálnych inovačných stratégií
Experimentovanie s novými nástrojmi a prístupmi. Zavedenie služieb do praxe a ich konsolidácia:
 • CORDIS
 • Innovation Relay Centres (Centrá pre predávanie informácií)
 • informačné a podporné služby v oblasti duševného a priemyselného vlastníctva a prístup k financovaniu inovácií
Zvyšovanie ekonomických a technologických vedomostí:
 • účasť MSP a ich združení v 6.RP, najmä v integrovaných projektoch a sieťach excelencie
 • uľahčiť zoskupovanie MSP s rovnakými inovačnými potrebami
 • podpora transregionálnej spolupráce medzi MSP
 • stimulácia sietí priemyslových inkubátorov
 • identifikácia a šírenie "postupov najlepšej praxe"
 • Analýza a hodnotenie inovácií vo výskumných projektoch Spoločenstva
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007