Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> SMEs go LifeSciences
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

SMEs go LifeSciences
spolufinancovaný Európskou komisiou
koordinátor: FFG-Austrian Research Promotion Agency
Division for International Research and Technology Cooperation (BIT)

Projekt SMEs go LifeSciences stimuluje spoluprácu podnikov a vedeckých pracovísk v oblasti biotechnológií a "life science"

-nadväzujeme spoluprácu s MSP zameranými na biotechnológie a "life science", nano-biotechnológie a bioinformatiku. Pre tieto MSP usporiadavame školenia, ktoré im ozrejmia výhody zapojenia sa do európskych výskumno-vývojových projektov ako aj praktické stránky ich účasti - ochranu priemyselného vlastníctva, manažment projektov a finančný manažment.

-spolupracujeme s vedeckými pracovníkmi na univerzitách a výskumných ústavoch, ktorí sú koordinátormi alebo partnermi v európskych projektoch alebo pripravujú návrhy nových projektov. Poskytujeme im školenia o príprave projektov, o možnostiach zapojenia MSP a výbere vhodných MSP, ale aj o finančných a právnych otázkach súvisiacich s účasťou MSP.

Pre MSP a vedeckých pracovníkov zo Slovenska zorganizuje SARC každoročne 2 až 3 takéto školenia, pričom prvé sa uskutočnilo vo februári 2004.

Sprostredkovanie priamych kontaktov medzi MSP a vedeckými pracovníkmi za účelom prípravy spoločných projektov. Tomuto cieľu napomôže prehľadávateľná databáza s podrobnými profilmi MSP a vedeckých pracovísk a s ich ponukami na spoluprácu. Usporiada aj takzvané "match making" stretnutia, na ktorých si prizvané MSP a vedeckí pracovníci budú môcť priamo dohodnúť svoju spoluúčasť na projektoch. Ďalej vytvorí katalógy MSP, ktoré bude prezentovať na významných medzinárodných konferenciách s tematikou "life science". Mimoriadne úspešné MSP budú zviditeľnené prostredníctvom takzvaných "success stories". Tiež vytvorí prehľad začínajúcich MSP v bioinkubátoroch.
SMEs go LifeSciences takto poskytuje malým a stredným podnikom skvelú šancu zviditeľniť svoje aktivity a nadviazať výhodnú spoluprácu v rámci európskych projektov. Vedeckým pracovníkom zase ponúkne možnosť výberu kvalitného MSP partnera do pripravovaného alebo už existujúceho výskumno-vývojového projektu.

V prípade bližšieho záujmu zapojenia sa do aktivít SMEs go LifeSciences prosím adresujte Vaše otázky na:

Mgr. Martina Kedrová
APVV-Agentúra na podporu výskumu a vývoja
OMS - Odbor medzinárodnej spolupráce
Mýtna 23
811 07 Bratislava
Tel.: +421 2 57 20 45 54
E-mail: kedrova @ sarc.sk

1. marca 2004 odštartoval 3-ročný európsky projekt SMEs go LifeSciences, ktorého cieľom je podnietiť spoluprácu malých a stredných podnikov (MSP) a vedeckých pracovísk v oblasti biotechnológií a "life science". Výsledkom aktivít SMEs go LifeSciences bude zvýšená účasť MSP v európskych výskumno-vývojových projektoch 6. Rámcového programu (IP, NoE, STREP).Miera účasti MSP je rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní kvality každého takéhoto projektu!

SMEs go LifeSciences združuje partnerské organizácie z 26 krajín s mnohými skúsenosťami so zapájaním MSP do európskych výskumno-vývojových projektov. Slovensko je zastúpené organizáciou SARC-Centrum pre rozvoj, vedu a technológie. SMEs go LifeSciences chce vytvoriť najširšiu európsku základňu pre sprostredkovanie spolupráce medzi MSP a vedeckými pracoviskami aktívnymi v biotechnológiách a "life science".

"SMEs go LifeSciences" je kľúčovou platformou pri podpore Malých a stredných podnikov (SMEs), ktoré majú záujem o spoluprácu s výskumom v rámci 6.Rámcového Programu (FP6) primárne v programe vedy o živote tzv. "Life Science". Konzorcium zahŕňa 28. inštitúcií z 26. krajín. Na jednej strane ide o malé a stredné podniky, ktoré sú zaangažované do projektov. Na druhej strane sa tento projekt skladá z výskumných konzorcií, ktoré sa snažia vyhľadať správneho partnera z radov SME do vedecko-výskumných projektov. "SMEs go LifeSciences" je trojročnou iniciatívou, ktorá je spolufinancovaná Európskou Komisiou. Od začiatku projektu v Marci 2004 dospel tento projekt k svojim prvým výsledkom: viď:

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007