Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> CERA >> Pracovné etapy
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Pracovné etapy

Plánované akcie projektu CERA pozostávajú zo 6. pracovných etáp:

WP 1 --- Riadenie projektu - Zodpovedný IPPT PAT
Úlohou je zabezpečiť úspešnú implementáciu činností projektu a šírenie výsledkov. Pracovná etapa je zložená z nasledujúcich činností:
  • profesionálny manažment
  • objasnenie zodpovedností pri jednotlivých úlohách, činnostiach a pracovných etapách
  • vypracovávanie správ pre Európsku Komisiu
  • všeobecná administratíva

WP 2 --- Identifikácia RTD potenciálu v Poľsku, Slovensku a Maďarsku - Zodpovedný SARC
Činnosti tejto pracovnej etapy zahŕňajú výber najlepších výskumných tímov a centier excelentnosti, vytvorenie ich profilov a analýza ich predností, nedostatkov a potrieb. Prínosom tejto činnosti je zmapovanie excelentných výkonov, definujúcich spoločné oblasti činností a potenciálu RTD najlepších výskumných centier v Poľsku, Maďarska a Slovenka. Ďalším krokom je vytvorenie "virtuálnych sietí excelentnosti" (VNoE), ktoré budú združovať integrované výskumné činnosti v rámci jednotlivých odvetví, ako krok pre ďalšiu integráciu.

WP 3 --- Školenia - Zodpovedný CUT
Táto etapa sa skladá zo série odborných seminárov. Ich cieľom je pomáhať organizáciám pri šírení výziev pre nové NoE,IP a iné typy projektov. Semináre budú vedené podľa aktuálnych potrieb účastníkov, pričom dôraz sa kladie napríklad na: projektový manažment, dohodu konzorcia, legálny rámec, atď. Výsledkom tejto činnosti bude prehĺbenie poznatkov, získanie nových skúseností od odborníkov a vytvorenie sietí koordinátorov z Členských krajín EÚ.

WP 4 --- Vytváranie a prepájanie sietí - Zodpovedný BIT
Hlavným aspektom tejto etapy je prepájanie, vytváranie sietí a spolupráca medzi VNoE a inými výskumnými centrami a ich partnermi z Poľska, Maďarska a Slovenka, ktoré majú podobné vedecké zámeranie. Za týmto účelom sa zorganizujú "Bridging" schôdze (spoločné stretnutia skupín expertov) medzi VNoE a vedúcimi výskumnými centrami z členských krajín EÚ, aby rozvinuli spoluprácu a prípravu pripojenia sa k výzve v RP, hlavne v NoE, IP a ERA-Net projektoch, ako aj výmenou pracovníkov v rámci programu Marie Curie.

WP 5 --- Twinning - Zodpovedný Helmholtz
Cieľom je ustanovenie bilaterálnych a multilaterálnych kontaktov medzi najlepšími výskumnými centrami a VNoE v Poľsku, Maďarska a Slovenka a Európskymi organizáciami a asociáciami, vedúcimi výskumnými centrami a priemyslom v členských štátoch EÚ. Kontakty sa získajú na podujatiach "Get in touch", určujúcich spoluprácu a možnosti "twinning"-u . Vytvorí sa spolupráca s existujúcimi NoE a IP, JRC ústavmi.

WP 6 --- Propagačná činnosť - Zodpovedný HSTF
Hlavným cieľom tejto etapy je propagácia vedecko-výskumného potenciálu konkrétne v Centrách excelentnosti a Virtuálnych sietí excelentnosti.
APVV © 2005-2007