Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

7. Rámcový program EK

Hlavné politické priority 7. RP:

 • Budovanie európskeho výskumného priestoru
 • Hospodársky rast, konkurencieschopnosť, zdravie + kvalita života a životného prostredia
 • Znalostná ekonomika a spoločnosť
 • Šírenie a odovzdávanie poznatkov
 • Atraktivita EÚ pre vedecko-výskumných pracovníkov

Vstupujeme do 7. Rámcového programu

Hlavným nástrojom financovania vedy a techniky EÚ sú Rámcové programy pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity, ktoré existujú od roku 1984. Do 7. RP vstupuje Slovensko s priamymi skúsenosťami ktoré sme získali v 5. aj 6. Rámcovom programe. V 5. RP sa slovenské subjekty zúčastnili v 288 projektov s 392 účastníkmi, v 6. RP do septembra 2006, slovenské organizácie podpísali kontrakty v 270 projektoch s 334 účastníkmi. Napriek týmto zdanlivo priaznivým číslam, existujú značné rezervy na väčšine fakúlt vysokých škôl, niektorých ústavov SAV, mnohých ústavov rezortného výskumu, ale hlavne v priemysle, zvlášť u malých a stredných inovatívnych podnikoch. Medzinárodné porovnanie Slovenska vyznieva veľmi nepriaznivo, ak napr. hodnotíme množstvo finančných prostriedkov získaných za riešenie projektov na počet výskumných pracovníkov. Slovenskí účastníci Rámcových programov sa sústreďujú do menšieho počtu tých najlepších pracovísk. Napriek tomu, že skúsenosti týchto pracovísk sú jednoznačné pozitívne, účasť SR v RP nezodpovedá nášmu výskumno - vývojovému potenciálu ani schopnostiam nášho priemyslu absorbovať nové poznatky. Preto sú na mieste nasledovné otázky :

Čo môže výskum a výskumník očakávať od 7. RP ?

 • Výmena vedomosti a skúseností, možnosť medzinárodného porovnania.
 • Výmena výskumníkov, nové možnosti vedeckej kariéry.
 • Nové skúsenosti s prácou v medzinárodnom a mnoho disciplinárnom prostredí.
 • Finančné prostriedky pre výskumné ale aj podporné aktivity.
 • Podpora rozvoja najlepších myšlienok a ľudí v hraničnom výskume.
 • Podpora individuálnych tímov, zvýšenie výnimočnosti prostredníctvom celoeurópskej súťaže.
 • Zvýšenie vedeckej prestíže pracoviska aj jednotlivcov.

Čo môže priemysel očakávať od 7. RP ?

 • Prístup k novým výsledkom, ktoré vytvárajú novú bázu poznatkov a technológií.
 • Nové kontakty užitočné pre nadviazanie obchodných vzťahov.
 • Rozšírenie finančnej pomoci pre výskumne aktivity a následnú inováciu výrobkov, procesov a služieb.
 • Zníženie komerčného rizika pri náročných inovačných projektoch.
 • Nové medzinárodné kontakty s výskumnými organizáciami.

Skladba 7. RP

Zúčastniť sa 7. RP znamená poznať jeho skladbu, pravidla účasti, spôsob financovania, pravidlá pre písanie projektu a mnoho ďalších ustanovení, ktoré sa v mnohých prípadoch líšia od pravidiel platných v 6. RP.

7. Rámcový program sa skladá z 4 špecifických programov:

Spoločný výskum v rámci programu SPOLUPRÁCA je rozdelený do 10 tematických priorít:

 • Zdravie
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológie
 • Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobne technológie
 • Energetika
 • Životné prostredie
 • Doprava a letectvo
 • Sociálno-ekonomické a humanitné vedy
 • Bezpečnosť
 • Vesmír

Navrhované projekty musia vychádzať z cieľov týchto priorít, konzorcium musí mať medzinárodné zloženie, návrh projektu musí mať predpísanú štruktúru aj obsah. Typy projektov môžu byť projekty založené na spolupráci viacerých krajín, siete excelencie, podporné a koordinačné akcie.

Špecifický program MYŠLIENKY zahrňuje základný, alebo hraničný výskum, ktorý ma iné pravidlá účasti ako platia v programe Spolupráca. Nie je ohraničený žiadnymi prioritami ale očakáva sa hraničný výskum v celom rozsahu vedy a techniky. Jediným kritériom schvaľovania projektov je výnimočnosť vedeckého nápadu.

Špecifický program ĽUDIA je založený na akciách Maria Curie, ktoré zahrňujú počiatočné a celoživotné vzdelávanie, výmenu medzi priemyslom a akadémiou a rôzne zvláštne aktivity.

Špecifický program KAPACITY obsahuje budovanie európskych výskumných infraštruktúr, podporu výskumu, ktorý vychádza v ústrety MSP, podporu regionálnych výskumných zoskupení, vytváranie partnerských programov medzi vedecko- výskumnými inštitúciami v konvergentných regiónoch, študovanie vzťahu vedy a spoločnosti, medzinárodnú spoluprácu vo výskume a vývoji pre zapojenie najlepších vedcov z tretích krajín.

Základné kroky pri príprave výskumného projektu:

1. Výber špecifického programu, ktorý bude najlepšie vyhovovať predstave o obsahovom zameraní Vášho návrhu projektu. Bude sa treba rozhodovať medzi témami zaradenými do špecifického programu SPLUPRÁCA, MYŠLIENKY, ĽUDIA alebo KAPACITY. Každá priorita má svoj pracovný program, z ktorého musí každý návrh predkladaného projektu vychádzať.

2. Výber nástroja (typ projektu), ktorý bude zodpovedať Vaším predstavám o charaktere projektu. Budete sa rozhodovať medzi výskumným projektom, sieťou excelencie, podpornými alebo koordinačnými projektmi, individuálnymi štipendiami, projektmi v prospech malých a stredných podnikov. Každý z nich má svoju vlastnú štruktúru a spôsob spracovania.

3. Sledovanie výziev na podanie projektov, ktoré obsahujú všetky základné informácie potrebné na napísanie projektu. Pozor, nie všetky témy a nástroje sa opakujú v každej výzve.

4. Treba sa rozhodnúť, či budete sami písať projekt, alebo sa pridáte k inému partnerovi, ktorý ma rovnaké alebo podobné projektové zámery. Bez ohľadu na výber alternatívy, musíte hľadať partnerov a dohodnúť sa s nimi na obsahu a spôsobe vzájomnej spolupráce. To je kľúčový bod Vášho snaženia, ktorý by Vám mal priniesť účasť v Rámcovom programe.

Z pravidiel účasti:

1. Účasť: Spravidla minimálne 3 nezávislí účastníci z 3 členských, alebo asociovaných krajín. Existujú však výnimky, napr. v špecifickom programe MYŠLIENKY, v projektoch JRC môže byť aj jeden účastník, v projektoch INCO minimálne 4 účastníci, v projektoch pre MSP minimálne 5 účastníci. Minimálny počet účastníkov vždy definuje príslušný pracovný program a výzva na podanie návrhov projektov.

2. Spôsobilosť pre financovanie: Akýkoľvek právny subjekt v členských a asociovaných krajinách, akákoľvek medzinárodná európska záujmová organizácia, akýkoľvek právny subjekt partnerskej krajiny v rámci INCO. Výnimky pre účastníkov mimo EÚ určujú zvláštne ustanovenia.

3. Režimy financovania sa líšia u projektov založených na spolupráci, sietí excelencie, koordinačných a podporných akcií, u podpory odbornej prípravy a profesijného rozvoja výskumníkov, u projektov výskumu v prospech konkrétnych skupín.

4. Výška financovania:

Výskumné aktivity v rámci programu Spolupráca:

 • 75 % odôvodniteľných nákladov nezávislom výskume (u nás univerzity, ústavy SAV),
 • 75 % u malých a stredných podnikov,
 • 50 % u ziskových výskumných organizácií,
 • Demonštračné aktivity 50 %,
 • Hraničný výskum 100 %,
 • Koordinačné a podporné akcie 100 %,
 • Akcie podporujúce tréning a kariérny rast výskumníkov 100 %,
 • Riadenie konzorcia 100 %.

Pre ďalšie podrobnosti využite uvedené linky na databázu CORDIS.
V prípade nejasností využite služby slovenského podporného systému kontaktných osôb – NCP a konzultantov siete SIKAS.

Peter Ondrejček
APVV

Základné dokumenty o 7RP: http://cordis.europa.eu/fp7/faq.htm#1 http://cordis.europa.eu/fp7/roadmap-2006.htm

HARMONOGRAM PRÍPRAVY 7. RP

16.01.2006 - MEP Jerzy Buzek prezentuje správu o 7. RP ITRE výboru EP
24-25.01.2006 - Vedecká rada ERC sa stretáva a pripravuje operačnú stratégiu
07.02.2006 - EK publikuje pravidlá účasti a diseminácie v 7. RP
22.02.2006 - EK prezentuje návrh na vytvorenie EIT (Európskeho technologického inštitútu)
13.03.2006 - Rada pre konkurencieschopnosť prezentuje CIP
05.04.2006 - Debata EP o finančnej perspektíve 7. RP
20-22.04.2006 - Diskusia ministrov o rozpočte 7 .RP a pravidiel pre štátnu podporu
15.05.2006 - ITRE výbor EP schválil zmeny v návrhu 7. RP
17.05.2006 - EK odštartovala konzultáciu ohľade translačného výskumu
24.05.2006 - EK publikovala zmeny v návrhoch špecifických programov
15.06.2006 - EP odsúhlasil správu o príprave 7. RP
28.06.2006 - EK publikuje zmenený návrh 7. RP
25.09.2006 - Európska rada publikuje spoločné stanovisko k 7. RP
10.10.2006 - ITRE výbor odsúhlasil správu o špecifických programoch
November 2006 - druhé čítanie návrhov 7. RP v EP
22.12.2006 - Publikácie prvých výziev v 7. RP (neoficiálna informácia)

Pozadie 7RP a prepojenie s ďalšími relevantnými programami:

Lisabonská stratégia
http://ec.europa.eu/growthandjobs

Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie
http://cordis.europa.eu/fp7/cip.htm

Európska Informačná spoločnosť pre ekonomický rast a zamestnanosť
http://cordis.europa.eu/fp7/i2010.htm

Európsky technologický inštitút
http://cordis.europa.eu/fp7/eit.htm

7. RP a regionálna politika
http://cordis.europa.eu/fp7/regional.htm

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007