Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> Kapacity
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

KAPACITY / CAPACITIES

Rozpočet: 4 217 mil. EUR (2007-2013)

Podprogramy programu KAPACITY:

1. Výskumné infraštruktúry Európskeho významu (Research Infrastructures)
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities.htm#1

2. Výskum na podporu MSP (Research for the benefit of SMEs)
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities.htm#2

3. Regióny znalostí (Regions of Knowledge)
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities.htm#3

4. Výskumný potenciál (Research potential of Convergence Regions)
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities.htm#4

5. Veda v spoločnosti (Science in Society)
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities.htm#5

6. Koherentný vývoj výskumných politík (Support to the coherent development of research policies)
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities.htm#6

7. Medzinárodná spolupráca (International Cooperation - INCO)
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities.htm#7

Hlavným cieľom programu KAPACITY je:

  • Budovanie európskych infraštruktúr
  • Podpora výskumu smerujúceho k potrebám MSP
  • Podpora regionálnych výskumných skupín
  • Tvorba partnerských programov medzi vedecko-výskumnými inštitúciami v konvergentných regiónoch
  • Študovanie vzťahu vedy a spoločnosti
  • Horizontálne aktivity medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji
  • Budovanie efektívnej a demokratickej európskej znalostnej spoločnosti

Program zahrňuje pokračujúce a posilnené akcie z predchádzajúcich rámcových programov ale aj dôležité novinky. Hlavným novým prvkom je predpokladaný strategický prístup k podpore výstavby novej výskumnej infraštruktúry. Podpora výstavby novej infraštruktúry sa bude realizovať prostredníctvom dvojstupňového prístupu a to prípravnej fázy a fázy vytvárania infraštruktúr.
http://cordis.europa.eu/esfri/

Viac informácií o jednotlivých podprogramov programu KAPACITY nájdete na:
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities.htm

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007