Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

RNDr. Katarína Bohušová
NCP pre MSP

Výskum v prospech malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú 99% podnikov v Európe, podieľajú sa približne dvoma tretinami na tvorbe HDP Európy a vytvárajú 75 miliónov pracovných miest v súkromnom sektore. Preto sú MSP nosným pilierom implementácie Lisabonskej stratégie pre ekonomický rast a zamestnanosť. Pri dnešnej globalizácii trhu a technologického transferu potrebujú európske MSP silnú podporu prostredníctvom medzinárodnej výskumnej spolupráce, aby boli schopné investovať svoje prostriedky a úsilie do výskumu a inovácií, a tým zlepšiť konkurencieschopnosť svojich produktov na trhu.
Špecifická aktivita "Výskum v prospech malých a stredných podnikov" je zameraná na zvýšenie inovačných aktivít malých a stredných podnikov prostredníctvom podpory výskumu a vývoja v úzkej spolupráci s inými podnikmi a výskumnými organizáciami. Aktivita patrí do špecifického programu "Kapacity", v rámci ktorej bude podporovaný výskum zadaný malými a strednými podnikmi na princípe zdola nahor, teda bez obmedzenia tematického zamerania. Podporované budú aj koordinačné a podporné akcie.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007