Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Viac o iniciatíve

Ciele:

Cieľom tejto aktivity je zvýšiť inovačnú kapacitu malých a stredných podnikov (MSP) v Európe a zároveň zvýšiť ich podiel na vývoji nových technologických produktov, a tým aj ich podiel na trhu. Program pomôže malým a stredným podnikom zabezpečiť výskum a lepšie využiť jeho výsledky v praxi, zvýšiť ich výskumnú aktivitu, rozšíriť ich siete, zlepšiť ich technologický know-how, preklenúť medzeru medzi výskumom a inováciami.

Pre splnenie cieľov programu boli stanovené 3 skupiny nepriamych nástrojov:

 • Podpora zabezpečenia výskumu v prospech MSP

  Tento podporný nástroj je určený pre malé a stredné podniky a združenia malých a stredných podnikov, ktoré nemajú možnosť sami uskutočňovať výskum ale zadajú svoje výskumné požiadavky na riešenie poskytovateľom výskumných služieb, napr. univerzitám, výskumným organizáciám alebo iným malým a stredným podnikom, ktoré vykonávajú výskum. Na projekte sa môžu podielať aj iné podniky a koneční užívatelia výsledkov, ktorí sú často potrebnými komerčnými partnermi.

  Podpora má prebiehať v rámci 2 samostatných schém:

  • Výskum pre MSP je zameraný najmä na málo a stredne technologicky vyspelé MSP s malým alebo žiadnym výskumným potenciálom, ale aj na technologicky vyspelé podniky, ktoré potrebujú zabezpečiť výskum mimo ich hlavných výskumných aktivít. Projekty majú za cieľ získanie nových poznatkov alebo dosiahnutie výsledkov s priamym potenciálom zdokonaliť alebo vyvinúť nové výrobky, technológie alebo služby pre zúčastnené malé a stredné podniky.
  • Výskum pre združenia MSP je zameraný na združenia MSP, ktoré zastupujú záujmy ich členov, aby určili spoločné technické problémy a aby podporovali efektívnu disemináciu a využitie výsledkov výskumu medzi svojimi členmi. Projekty sa majú týkať tém ako napr. pre-normatívny výskum, technologické problémy spojené s prípravou a implementáciou novej legislatívy a technologické problémy daného priemyselného sektora.
 • Podpora prípravných a koordinačných aktivít pre MSP na národnej úrovni

  Komisia bude tiež podporovať národné a regionálne programy, ktoré budú pomáhať MSP zúčastňovať sa medzinárodnej výskumnej spolupráce.

  • Finančná podpora na základe čl. 169 zmluvy v prospech programu "EUROSTARS" pre MSP s vysokým potenciálom rastu, ktoré vykonávajú výskum a vývoj;
  • Finančná podpora určená pre národné schémy poskytujúce finančné prostriedky MSP a združeniam MSP na prípravu projektov v rámci aktivity "Výskum v prospech MSP";
  • ERA-NET projekty, ktorých úlohou je podpora koordinácie národných, resp. regionálnych programov zameraných na malé a stredné podniky podobným spôsobom ako pri "Výskume v prospech MSP a združení MSP";
  • Finančná podpora koordinančných a podporných aktivít určená pre sieť národných kontaktných osôb (NCP) pracujúcich v rámci aktivity "Výskum v prospech MSP".
 • Podporné opatrenia

  Dodatočné opatrenia sa majú týkať posilnenia zapojenia sa malých a stredných podnikov do špecifických výskumných projektov a monitorovania a vyhodnotenia ich účasti v 6. aj 7. rámcovom programe.

  • Koordinačné a podporné aktivity podporené cez projekty, ktorých cieľom bude zvýšiť prínos aktivít v rámci "Výskumu v prospech MSP";
  • Štúdie vykonané na rôznych úrovniach 7. RP s cieľom analyzovať a vyhodnotiť socio-ekonomický prínos a potreby účastníkov aktivity "Výskum v prospech MSP".
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007