Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Viac o iniciatíve

Prečo je medzinárodná spolupráca dôležitá?

Konkurencieschopnosť moderných ekonomík je čoraz viac spätá s ich schopnosťou vytvárať, prispôsobovať a využívať nové poznatky. Veda a technologický rozvoj sú považované za kľúčové faktory prispievajúce k dosiahnutiu udržateľného rozvoja, prosperity a ekonomického rastu. Najnovší vývoj ukazuje, že veda a technologický rozvoj sú zároveň nástrojmi potrebnými na podporovanie a rozvíjanie politík v mnohých ďalších oblastiach, ktoré majú vplyv na vzťahy s inými krajinami: obchod, rozvoj, životné prostredie, energia, telekomunikácie atď.

Ďalšie informácie o aktivitách medzinárodnej spolupráce (INCO) v 7. rámcovom programe nájdete na EUROPA INCO service alebo CORDIS INCO Portal.

Ktoré krajiny sa môžu zúčastniť?

Všeobecným princípom 7.RP je účasť otvorená ktorejkoľvek krajine na svete. Krajiny sú však rozdelené na niekoľko kategórií, pri ktorých platia rozličné podmienky účasti a pravidlá financovania:

 • Členské krajiny EÚ (môžu využívať najväčšie práva a prístup k financovaniu)
 • Pridružené krajiny (krajiny, ktoré podpísali asociačnú dohodu k 7. rámcovému programu, čím sa stali prispievateľmi do rozpočtu 7. RP ) - na projektoch 7. rámcového programu sa zúčastňujú za rovnakých podmienok ako členské krajiny. Túto skupinu krajín tvorí Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Izrael, Turecko, Chorvátsko, Macedónsko a Srbsko.
 • Partnerské krajiny pre oblasť medzinárodnej spolupráce (tzv. "ICPC krajiny" alebo "tretie krajiny") - medzi ktoré patria krajiny susediace s EÚ (stredomorské partnerské krajiny, krajiny západného Balkánu, východoeurópske a stredoázijské krajiny), rozvíjajúce sa krajiny (africké, karibské a tichomorské krajiny, ázijské krajiny, krajiny Latinskej Ameriky) a nové ekonomiky (napr. Čína, India, Brazília, Rusko, Juhoafrická republika). Tieto krajiny získavajú finančný príspevok od Európskej komisie a môžu sa rozhodnúť, či budú žiadať o úhradu oprávnených nákladov tým istým spôsobom, ako účastníci z členských alebo pridružených krajín, alebo im bude vyplatená paušálna suma. Výška paušálnej sumy závisí od úrovne príjmov danej tretej krajiny (tretie krajiny sa rozdeľujú na krajiny s nízkymi príjmami, s nižšími strednými príjmami a vyššími strednými príjmami), typu projektu a typu účastníka.
 • Industrializované krajiny (USA, Kanada, Japonsko, Austrália ...), ktoré okrem výnimočných prípadov finančný príspevok od Európskej komisie nezískavajú.

Zoznam tretích krajín a pridružených krajín nájdete na webovej stránke CORDISu.

Akým spôsobom sa uskutočňujú aktivity medzinárodnej spolupráce v rámci 7. rámcového programu?

Aktivity medzinárodnej spolupráce sa uskutočňujú v rámci nasledovných programov 7. RP:

 • výskumné projekty realizované v rámci programu Spolupráca (tretie krajiny sa môžu zúčastniť na výskumných projektoch, ak je splnená minimálna podmienka účasti, t.j. na projekte sa zúčastňujú minimálne traja účastníci z minimálne troch rôznych členských krajín EÚ alebo pridružených krajín)
 • projekty zamerané na rozvoj ľudského potenciálu v rámci programu Ľudia
 • špecifické projekty medzinárodnej spolupráce (INCO) v rámci programu Kapacity, ktoré sú zamerané na podporu účasti tretích krajín a na zlepšenie koordinovanosti národných programov medzinárodnej vedeckej spolupráce. Špecifické projekty medzinárodnej spolupráce sa uskutočňujú v rámci nasledovných troch skupín iniciatív (výziev):
  • Bi-regionálna koordinácia spolupráce v oblasti vedy a technologického rozvoja (INCO-NET). Tento typ iniciatív zahŕňa určovanie priorít a definovanie stratégií spolupráce v oblasti VaT. Zároveň sa zameriava na podporu spolupráce manažérov VaT, vedeckej komunity, mimovládnych organizácií a súkromného sektora z EÚ a tretích krajín, ktorej výsledkom by malo byť určenie priorít a smerovania stratégií rozvoja VaT. Do tejto skupiny iniciatív patria tiež aktivity, ktorých cieľom je posilnenie účasti vedeckých tímov z nasledujúcich cieľových krajín a regiónov:
   • oblasť západného Balkánu,
   • stredomorská oblasť,
   • východoeurópske a stredoázijské krajiny,
   • Latinská Amerika,
   • africké, karibské a tichomorské krajiny a Južná Afrika,
   • Ázia.
  • Bilaterálna koordinácia spolupráce zameraná na zintenzívnenie a rozvoj partnerstiev v oblasti vedy a technologického rozvoja (BILAT). Cieľom je zintenzívnenie spolupráce medzi EÚ a krajinami, ktoré podpísali asociačnú dohodu k 7. rámcovému programu (pridružené krajiny), alebo s krajinami, ktoré o podpise asociačnej dohody rokujú.
   Tento typ iniciatív zahŕňa:
   • skvalitnenie poskytovania informácií o programoch spolupráce medzi Európou a vybranými tretími krajinami
   • lepšiu identifikáciu a demonštrovanie obojstranného záujmu a úžitku v oblasti spolupráce vo VaT medzi EÚ a vybranými tretími krajinami
   • výmenu informácií o osvedčených postupoch prostredníctvom spoločných akcií, ako sú workshopy, a prezentovanie súčasného stavu spolupráce vo vybraných oblastiach a možného vývoja v budúcnosti.
  • Koordinácia národných politík a aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce v oblasti VaT (ERA-NET). Táto skupina iniciatív zahŕňa rozvoj spolupráce a koordinácie výskumných programov uskutočňovaných na národnej a regionálnej úrovni v členských štátoch EÚ a pridružených krajinách, ktoré sú zamerané na jednu tretiu krajinu alebo skupinu tretích krajín v danom regióne. Do tejto skupiny aktivít patria dva typy výziev: ERA-NET "International Cooperation" a ERA-NET PLUS "International Cooperation". Hlavnými účastníkmi tohto typu iniciatív sú ministerstvá, rady pre výskum a iné agentúry sponzorujúce VaT (takzvaní "majitelia" výskumných programov alebo "manažéri" výskumných programov).

Výzvy

Európska komisia bude financovať aktivity medzinárodnej spolupráce prostredníctvom výberu projektových návrhov predložených na základe zverejnenia "výzvy na predkladanie návrhov projektov". Výzvy zverejnené v rámci pracovného programu "Medzinárodná spolupráca" sú publikované na tejto webovej stránke.

Rozpočet

Členské štáty EÚ vyčlenili na financovanie aktivít medzinárodnej spolupráce celkovú sumu 180 miliónov EUR pre roky 2007 - 2013.

Európske aktivity v oblasti medzinárodnej spolupráce v predchádzajúcich rámcových programoch

International cooperation activities under FP6
International cooperation activities under FP5
International cooperation activities under FP4

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007