Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Viac o iniciatíve

Prioritná oblasť "Sociálno-ekonomické a humanitné vedy" je zaradená v rámci programu "Spolupráca".

Rozpočet: 610 miliónov Eur (2007 – 2013)

Kód výzvy: FP7-SSH-2007-1

Deadline 1: 10. máj 2007
Deadline 2: 29. november 2007

Zámer:

Vytvorenie znalostnej bázy pre pochopenie socio-ekonomických výziev v Európe v kontexte rozširovania Európskej únie v oblasti zamestnanosti a konkurencieschopnosti, sociálnej súdržnosti, sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti, v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, migrácie a integrácie, kvality života, globálnej závislosti.

7RP v priorite ""ociálno-ekonomické a humanitné vedy" sa bude zameriavať na nasledovné okruhy:

 • demografické zmeny a kvalita života
 • vzdelávanie a zamestnanosť z pohľadu súčasných hospodárskych trendov
 • globálna vzájomná závislosť a prenos vedomostí
 • prosperita demokracie a politickej participácie
 • kultúrna diverzita a hodnoty

Kľúčové aktivity:

 • Rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť v znalostnej spoločnosti (inovácie, konkurencieschopnosť a politiky pracovného trhu; vzdelávanie a celoživotné štúdium; hospodárske štruktúry a produktivita)
 • Kombinácia hospodárskych, sociálnych a environmentálnych zámerov v európskej perspektíve (sociálno-ekonomické modely v Európe a na celom svete; hospodárska a sociálna kohézia medzi regiónmi, sociálne a hospodárske rozmery environmentálnej politiky)
 • Najvýznamnejšie trendy v spoločnosti a ich dôsledky (demografické zmeny, zosúlaďovanie rodiny a práce, zdravie a kvalita života, mládežnícke politiky, sociálne vylúčenie a diskriminácia)
 • Európa a svet (obchod, migrácia, chudoba, kriminalita, konflikt a jeho riešenie)
 • Občan v Európskej únii (politická participácia, občianstvo a práva, demokracia a zodpovednosť, médiá, kultúrna diverzita a dedičstvo, náboženstvá, postoje a hodnoty)
 • Sociálno-ekonomické a vedecké ukazovatele (využívanie a hodnota ukazovateľov pri koncipovaní politiky na makro- a mikroúrovni)
 • Prognostické činnosti (budúce dôsledky globálnych znalostí, migrácia, starnutie, riziko a nové oblati vo výskume a vede).
 • Strategické aktivity

Témy riešené v rámci SSH ponúkajú priemyselným odvetviam a malým a stredným podnikom príležitosť zapojiť sa ako účastníci tvorby nových vedomostí ako členovia tímov, ale súčasne aj ako prijímatelia vedomostí prenášaných do aplikácie.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007