Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Viac o iniciatíve

PDF MYŠLIENKY (IDEAS)

Ciele:

Tento celkom nový program má naplniť ambície výskumných tímov v oblasti špičkového - hraničného výskumu (frontier research) a to v celom rozsahu vedy a techniky (nebudú tu definované žiadne preferované priority) a súčasne bude možné predkladať projekty aj jednotlivými tímami. Hlavné kritérium hodnotenia je excelentnosť zodpovedného riešiteľa a navrhovaného projektu. Špecifický program Myšlienky je určený na zvýšenie dynamiky, tvorivosti a výlučnosti európskeho výskumu. Ide o nový prístup k základnému výskumu (ktorý je z definície riskantný vzhľadom na neisté výsledky, často multidisciplinárny a transeurópsky) a má zatraktívniť Európu pre prvotriednych excelentných vedcov z celého sveta.

Nástroje:

Program MYŠLIENKY bude riadiť novoustanovená nezávislá Európska výskumná rada (ERC).

Financovanie sa bude uskutočňovať formou individuálnych projektov (Individual projects). Pre prioritu MYŠLIENKY (IDEAS) pridelila Európska komisia počas celej doby trvania 7RP 7 460 mil. euro.

V rámci tohto programu sa bude podľa PDF pracovného programu na rok 2007/08 financovať podpora základného výskumu prostredníctvom grantov ERC ("bottom up" base):

 • Granty umožňujúce nezávislosť začínajúcim výskumníkom - PDFERC Starting Investigator Researcher Grant (od roku 2007)
  Táto grantová schéma je zameraná na podporu najkvalitnejších mladých európskych výskumníkov na začiatku ich výskumnej kariéry umožňujúca ich výskumnú nezávislosť a na podporu vytvárania nových excelentných výskumných tímov. Bude na ňu pridelených 300 mil. Euro ročne (čo je asi 1/3 ročného rozpočtu ERC). Na jeden projekt je plánované so sumami okolo 100 až 400 tis. Euro ročne, po dobu do 5 rokov. V tejto výzve sa plánuje podporiť okolo 250 projektov a do konca trvania 7RP EÚ to bude spolu viac ako 1 400 projektov venovaných mladým najkvalitnejším výskumníkom Európy. Výzva bola oznámená 22. decembra 2006.
  Stránka výzvy
 • Granty pre pokročilých výskumníkov (od roku 2008) ERC Advanced Investigator Researcher Grant
  Táto schéma je venovaná podpore excelentných výskumníkov vo všetkých členských štátov EÚ a v pridružených krajinách bez ohľadu na štátnu príslušnosť a ich výskumným návrhov, teda "bottom up" prístup. Na túto výzvu je alokovaných 550 mil. Euro. Na jeden projekt je plánované so sumami okolo 100 až 500 tis. Euro ročne, teda plánuje sa v tejto výzve podporiť okolo 200 projektov.

Dôležité dátumy pre 7RP a program MYŠLIENKY

 • 30. 11. 2006 - Európsky parlament na svojom plenárnom zasadnutí schválil Rozhodnutie o 7RP, Pravidlá účasti aj Špecifické programy.
 • 18. 12. 2006 Rada EU definitívne schválila Nariadenia o pravidlách účasti v 7RP.
 • 19. - 20. 12. 2006 - formálne schválenie Rozhodnutia o špecifických programoch bude Radou. 7.RP tak vstúpi do platnosti k 1. januáru 2007.
 • 22. 12. 2006 - Európska komisia vyhlásila prvé výzvy na rok 2007/2008.
 • 25. 4. 2007 - uzávierka pre 1. etapu podávania projektov
 • 17. 9. 2007 - uzávierka pre 2. etapu podávania kompletných projektov
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007