Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Viac o iniciatíve - Znalostné regióny

Prioritná oblasť "Znalostné regióny" (Regions of knowledge) je zaradená do špecifického programu "Kapacity" (Capacities)
Rozpočet: 126 miliónov Euro (2007 - 2013)

Cieľ:

Upevňovať výskumný potenciál európskych regiónov predovšetkým podnecovaním a celoeurópskym podporovaním tvorby regionálnych výskumných zoskupení (klastrov) združujúcich univerzity, výskumné centrá, podniky a regionálne orgány.

Činnosť:

Do projektov by sa mali zapojiť regionálne orgány, regionálne vývojové agentúry, univerzity, výskumné centrá a priemyselné subjekty, v prípade potreby aj finančné organizácie alebo organizácie občianskej spoločnosti.

Projekty sa zameriavajú na tieto činnosti:

  • analýza, vývoj a vykonávanie výskumných programov regionálnych alebo cezhraničných zoskupení a spolupráca medzi nimi
  • mentorstvo regiónov s menej rozvinutým výskumným profilom zo strany vysoko rozvinutých regiónov, ktoré je založené na budovaní zoskupení zameraných na výskum a vývoj
  • Iniciatíva na zvýšenie integrácie výskumných pracovníkov a inštitúcií do regionálnych ekonomík prostredníctvom interakcie na úrovni zoskupení

Viac o iniciatíve - Výskumný potenciál

Prioritná oblasť "Výskumný potenciál" (Research potential) je zaradená do špecifického programu "Kapacity" (Capacities)
Rozpočet: 370 milińov Euro (2007 - 2013)

Cieľ:

Podnecovať plné využitie výskumného potenciálu rozšírenej Únie odhaľovaním a rozvíjaním existujúcej alebo rodiacej sa excelentnosti v konvergenčných a najvzdialenejších regiónoch EÚ a pomáhať pri posilňovaní schopností výskumníkov pôsobiacich v týchto regiónoch úspešne sa podieľať na výskumných činnostiach na úrovni Spoločenstva.

Činnosť:

V rámci akcie sa budú podporovať najmä strategické partnerstvá vrátane vytvárania dvojíc medzi výskumnými skupinami z verejného aj súkromné sektora v konvergenčných alebo najvzdialenejších regiónoch EÚ vybraných uznávanými výskumnými skupinami v Európe na základe hodnotenia kvality a vysokého potenciálu. Osobitný dôraz sa bude klásť na očakávané dlhodobé účinky na úrovni EÚ, ako aj na regionálnej úrovni. Na účely plného využitia potenciálu bude akcia zahŕňať podporu pre vybrané výskumné skupiny v oprávnených regiónoch v rámci výskumných programov vypracovaných na základe strategických partnerstiev:

  • výmena know-how a skúseností prostredníctvom nadnárodných obojsmerných stáží výskumných pracovníkov medzi vybranými centrami
  • zamestnávanie skúsených výskumníkov vrátane riadiacich pracovníkov vybranými centrami excelentnosti s cieľom ich zapojenia do prenosu znalostí (aj materiálneho zabezpečenia)
  • organizovanie seminárov a konferencií s cieľom uľahčiť prenos znalostí na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
  • činnosti v oblasti rozširovania a propagácie na zviditeľnenie vybraných centier a ich činností

Nezávisle na týchto podporných opatreniach sa v rámci tejto akcie vytvoria prostriedky hodnotenia, na základe ktorých môžu všetky výskumné centrá v oprávnenom regióne, či už žiadajú o financovanie alebo nie, získať nezávislé medzinárodné znalecké hodnotenie úrovne kvality svojho výskumu a výskumnej infraštruktúry.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007