Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Viac o iniciatíve

Prioritná oblasť "Potraviny, poľnohospodárstvo, rybárstvo a biotechnológie", je zaradená v rámci programu "Spolupráca".

Celkový rozpočet : 1,9 mld Eur (2007- 2013)

Kód výzvy : FP7 - KBBE - 2007 - 1

Dátum vyhlásenia výzvy : 22. december 2006
Deadline : 2. máj 2007 o 17,00 hod (bruselský miestny čas)

Indikatívny rozpočet : 192,09 mil. Eur z rozpočtu roku 2007

Zámery a očakávania

Zámerom je poskytnutie priestoru pre prehlbovanie znalostí o udržateľnom hospodárení, výrobe a využívaní biologických zdrojov (mikrobiálnych, rastlinných a živočíšnych), ktoré poslúžia ako fundament pre bezpečnejšie, ekologicky efektívnejšie a konkurencieschopnejšie výrobky a služby pre poľnohospodárstvo, rybárstvo, krmovinárstvo, potravinárstvo, zdravotníctvo, lesníctvo a súvisiace priemyselné odvetvia.
Očakávajú sa významne prínosy v imlementácii súčasných a perspektívnych stratégií a predpisov v oblasti verejného zdravia, zdravia živočíchov a rstlín a predovšetkým ochrana spotrebiteľa.
Podpora bude zameraná na inovatívne a obnoviteľné zdroje energie v rámci koncepcie európskej znalostnej bioekonómie.

Prínosy

 • pre občiansku spoločnosť
  • integrácia síl vo vede, priemysle a spoločnosti s cieľom riešenia sociálnych, hospodárskych a environmentálnych výziev pre trvalo udržateľné hospodárenie s biologickými zdrojmi.
  • racionálna exploatácia a utilizácia aktuálnych výsledkov v mikrobiálnych, rastlinných a živočíšnych biotechnológiach pre vývoj nových, zdravších, ekologicky efektívnych a konkurencieschopných výrobkov a služieb.
  • posilňovanie lokálnych ekonomík pri rozvoji vidieckych a pobrežných regiónov pri zachovaní dedičstva a heterogénnosti kultúr.
 • pre vedecko-výskumnú komunitu
  VaV zamerať na:
  • bezpečnosť potravinových a krmovinových reťazcov
  • ochorenia súvisiace so stravovaním
  • ponuku potravín pre konzumentov
  • impakt potravín a stravovacích návykov na zdravie populácií

Kľúčové výskumné aktivity

 • Trvalo udržateľná výroba a hospodárenie s biologickými zdrojmi v pôdnych, lesných a a vodných ekosystémoch a produkcia a využívanie obnoviteľných biologických zdrojov.
 • Aplikácia výskumu, orientovaného na udržateľné systémy výroby v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby vrátane zdravia.
 • Rastúca požiadavka na bezpečnejšie, zdravšie a vysokokvalitné potraviny pri rešpektovaní welfare živočíchov, vidieckych a pobrežných špecifík a špecifických a autonómnych dietárnych potrieb konzumentov.
 • Zvyšujúce sa riziko zoonóz a epizootických ochorení živočíchov a porúch vo vzťahu k potravinám a z toho vyplývajúca starostlivosť o rastliny a živočíchov.
 • Riešenie hrozieb pre trvalú udržateľnosť a bezpečnosť poľnohospodárskej, akvakulturálnej a rybárskej produkcie.
 • Udržateľnosť využitia biodiverzity v rybárskych, akvatilných a terestrických ekosystémoch (chov rýb, hospodárskych zvierat, rozvoj a zachovanie poľovných biotopov, fauny a flóry vo voľnej prírode ai.).
 • Nástroje na implementáciu príslušných stratégií politík a zákonodarstva na podporu Európskej znalostnej bioekonómie.
 • Výskum, zameraný na potraviny, zdravie a prosperitu, je potrebné orientovať na integritu a kontrolu potravinového reťazca ("od vidličky až po farmu" - systém hodnotenia rizík v celom krmovinovom a potravinovom reťazci).
 • Usmernenie vedy o živote a biotechnológie pre udržateľné nepotravinárske produkty a a procesy na zvyšovanie úrody a lesných zdrojov, krmovín, morských produktov a technológií biomasy pre energetiku, životné prostredie a vysokú pridanú hodnotu výrobkov ako sú materiály a chemické produkty.

K stanoveniu spoločných výskumných priorít v rôznych oblastiach ako sú potravinárske technológie a procesy, náuka o rastlinnom a živočíšnom genóme, lesníctvo a odvetvia založené na lesných ekosystémoch, globálne zdravie živočíchov a chov hospodárskych zvierat na farmách, prispejú viaceré Európske technologické platformy.
Témy, riešené v rámci KBBE, ponúkajú posilnenie konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva a biotechnológie, spoločností produkujúcich osivá, krmivá a potraviny a predovšetkým malých a stredných podnikov v sektore vysokých technológií pri súčasnom zlepšení sociálnej prosperity a blahobytu.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007