Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

RNDr. Katarína Bohušová
NCP pre "Space"

VESMÍR

V posledných 20 rokoch sa Európa stala priekopníkom vyspelých technológií vďaka aplikáciám ako je Pozorovanie zeme a Galileo (Európsky systém satelitnej navigácie). Európa investovala do prieskumu vesmíru, uskutočnila niekoľko efektívnych vesmírnych misií a podporila iniciatívy vzájomnej spolupráce s Európskou agentúrou pre vesmír, čím si zabezpečila svoju strategickú úlohu v tejto oblasti.

Aké sú prínosy pre občanov

Európska únia sa rozhodla, že bude investovať do projektu GMES (Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť), ktorý bude pomáhať pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof a klimatických zmien. Európsky systém satelitnej navigácie Galileo bude spolu s inými aplikáciami pomáhať pri vývoji mechanizmu vyhľadávania a záchrany (SAR).

Výskum financovaný EÚ bude prispievať k rozvoju Európskej vesmírnej stratégie. Tá zasa poskytne podporu stratégiám EÚ v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia, rybárstva, dopravy a telekomunikácií prostredníctvom využitia nástrojov na pozorovanie vesmíru alebo riešení na báze satelitných družíc.

Aké sú prínosy pre výskumných pracovníkov

Veda založená na študovaní vesmíru je významnou hybnou silou ďalšieho technologického rozvoja, ktorý má dopady na náš každodenný život.
Výskumné činnosti počas celého obdobia Siedmeho rámcového programu budú pochádzať z nasledujúcich oblastí:

  • Aplikácie na báze objektov vyslaných do kozmu v službách Európskeho spoločenstva - vývoj satelitných pozorovacích systémov a služieb GMES využívaných na riadenie environmentálnej bezpečnosti, poľnohospodárstva, lesníctva a meteorológie, ako aj civilnú ochranu a riadenie rizík,
  • Kozmický prieskum - poskytovanie podpory iniciatívam zameraným na spoluprácu medzi členmi Európskej vesmírnej agentúry alebo národnými vesmírnymi agentúrami a koordinovanie úsilia zameraného na vývoj teleskopov vypustených do vesmíru,
  • Výskum zameraný na základné poznatky o vesmíre - podpora výskumu dlhodobých potrieb, akými sú kozmická doprava, biomedicína, vedy o živých organizmoch a fyzikálne vedy v kozme.

Aké sú prínosy pre priemysel a pre malé a stredné podniky

Vesmírne technológie predstavujú strategický priemyselný sektor ovplyvňujúci hospodársky rast a ich aplikácie podporujú hospodársku aktivitu a vládne služby. Európske firmy, z ktorých prevažnú väčšinu tvoria malé a stredné podniky, sú kľúčovými hráčmi na celosvetovom komerčnom trhu výroby satelitov, štartovacích služieb, prevádzky satelitov a poskytovateľov podporných služieb.

Na udržanie konkurencieschopnosti tohto priemyselného odvetvia je potrebné neustále napredovanie vo výskume a vývoji technológií - jedným z nástrojov, ktorý významnou mierou prispieva k vytváraniu príležitostí v tejto oblasti je Siedmy rámcový program.

Viac o aktivite...

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007